Skip to content

Tag: odwodnienie izotoniczne

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie” cd..

3 miesiące ago

512 words

W kohorcie B, w której uczestniczyli pacjenci z ropnymi rakami jelita grubego odpornymi na niedopasowanie, wskaźnik odpowiedzi obiektywnej związanej z odpornością wynosił 0% (95% CI, od 0 do 20), a zależny od immunologii współczynnik przeżycia bez progresji po 20 tygodniach wynosił 11%. % (2 z 18 pacjentów, 95% CI, do 35). Obie grupy z rakiem…

Randomizowane badanie intrapartum płodowej analizy EKG odcinka ST..

3 miesiące ago

635 words

Pełne kryteria kwalifikowalności podano w Dodatku uzupełniającym. Po spontanicznym lub sztucznym zerwaniu błony, elektrodę skalpowaną płodu Goldtrace (Neoventa Medical) umieszczono u każdej kobiety, która wyraziła zgodę na udział w badaniu. Jeśli nie było możliwe uzyskanie lub utrzymanie odpowiedniego sygnału EKG płodu po trzech próbach umieszczenia elektrody lub jeśli wystąpiło zdarzenie odcinka ST podczas prób uzyskania…

Wadliwa pokrzywka związana z wariantem bzdur w ADGRE2..

3 miesiące ago

510 words

Epizody pokrzywki wibracyjnej charakteryzowały się wzrostem poziomu histaminy w surowicy (ryc. 1C), co może wyjaśniać objawy ogólnoustrojowe. Poziomy tryptazy w surowicy nie zwiększyły się w odpowiedzi na drgania (ryc. S1 w dodatkowym dodatku), co jest zgodne z naszym poprzednim raportem na temat zimnej pokrzywki.20 Barwienie immunohistochemiczne skórnej tryptazy z komórek tucznych ujawniło degranulację wynikającą z…

Izolowany hipogonadyzm rodzinny hiponitotropowy i mutacja GNRH1 czesc 4

3 miesiące ago

300 words

Konstrukty ekspresyjne GnRH1 o pustych wektorach, typu dzikiego i zmutowanych transfekowano do komórek AtT20 mysiego nowotworu przysadki.24 GnRH mierzono w supernatancie testem radioimmunologicznym, jak opisano poprzednio. Wyniki Homozygotyczna mutacja GNRH1 Rysunek 2. Rysunek 2. Charakterystyka molekularna i konsekwencje funkcjonalne mutacji GNRH1 w ok. 18-19.

Rasowe różnice w niewydolności serca

3 miesiące ago

498 words

Nie wiadomo, czy przerost koncentryczny jest częstym prekursorem dysfunkcji skurczowej w chorobie serca z nadciśnieniem tętniczym.1-3 Bibbins-Domingo i in. (Wydanie z 19 marca) 4 donoszą, że zwiększona masa lewej komory była związana z niewydolnością serca u młodych dorosłych (w wieku od 18 do 30 lat na początku badania) w modelach dwuwymiarowych. Nie zgłaszają oni jednak,…

Rola reformy odpowiedzialności medycznej w reformie federalnej służby zdrowia cd

3 miesiące ago

398 words

Ponieważ bezpieczne porty i specjalne trybunały prowadzone przez ekspertów medycznych dałyby lekarzom prawną zachętę do praktykowania medycyny opartej na faktach, reforma odpowiedzialności mogłaby być skutecznym sposobem na promowanie stosowania wyników CER. Politycznie trudne, jak może być reforma deliktowa, jest prawdopodobnie łatwiejsze niż ograniczenie zasięgu lub refundacji do najbardziej opłacalnych metod leczenia – lub nawet do…

Wpływ Medicare Część D na wydatki na leki i wydatki medyczne cd

3 miesiące ago

515 words

Uzyskane wyniki były podobne do wag podanych w Hierarchicznych Kategoriach Warunkowych Centrów Usług Medicare i Medicaid w celu dostosowania płatności w ramach Planu Medicare Advantage, odzwierciedlając przewidywane wydatki dla każdego uczestnika. Po oszacowaniu prawdopodobieństwa, że każdy uczestnik jest w grupie porównawczej, przypisaliśmy wagę do każdej obserwacji, która była proporcjonalna do szacowanego prawdopodobieństwa przyporządkowania przydziału do…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 7

3 miesiące ago

546 words

Sygnał PLA2R jest wyraźnie obecny poza błoną podstawną kłębuszkową i lokalizuje się zarówno w ciele komórki, jak i w procesach podocytów. Barwienie PLA2R jest znacznie zmniejszone, gdy przeciwciało jest wstępnie zaabsorbowane rekombinowanym fragmentem PLA2R (Panel E). Panel F pokazuje powiększenie lewej dolnej części kłębuszka pokazanego w panelu D, z rozgraniczeniem kapilarnej luminy (gwiazdka) i przestrzeni…

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Evolocumabu w zmniejszaniu lipidów i zdarzeń sercowo-naczyniowych..

3 miesiące ago

516 words

Standardowa terapia w tle w obu grupach opierała się na lokalnych wytycznych dotyczących leczenia cholesterolu LDL. Aby uniknąć nieumyślnego odślepienia badania macierzystego, wyniki lipidów z centralnego laboratorium zostały zlikwidowane dopiero po 12-tygodniowej wizycie w badaniach OSLERA. Korekty w terapii obniżającej poziom lipidów zostały odradzone. Harmonogram wizyt studyjnych był podobny w OSLER-1 i OSLER-2. We wszystkich…

Wiek przetoczonej krwi u osób dorosłych z chorobami krytycznymi..

3 miesiące ago

560 words

Wybraliśmy miejsca badań, w których wszystkie jednostki czerwonych krwinek zostały poddane leukoreduced przed przechowywaniem i zawieszone w roztworach dodatku soli-adenina-glukoza-mannitol (SAGM). Przebadaliśmy pacjentów w wieku 18 lat lub starszych, którzy zostali przyjęci na uczestniczące OIOM. Pacjenci byli uprawnieni do otrzymania pierwszej transfuzji czerwonych krwinek w ciągu 7 dni po przyjęciu na OIOM i gdyby oczekiwano,…