Skip to content

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 4

5 miesięcy ago

459 words

W niektórych ośrodkach badawczych rekrutacja rodzin z wieloma dotkniętymi członkami opierała się na węższych kryteriach – na przykład fenotypy krewnych pierwszego stopnia lub krewnych tylko pierwszego stopnia i drugiego stopnia. W przypadku tych rodzin, dostosowanie korelacji było oparte na maksymalizacji prawdopodobieństwa zaobserwowania fenotypów i genotypów w rodzinie, biorąc pod uwagę fenotypy chorobowe krewnych uwzględnionych w stwierdzeniu i status mutacji członka rodziny wskaźnikowej. Parametry modelu wyrażono jako logarytm naturalny stosunku częstości występowania raka u nosicieli mutacji PALB2 w stosunku do wyjściowej wartości raka. Parametry oszacowano za pomocą metody największej wiarygodności, a wariancje uzyskano z obserwowanej macierzy informacji. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne. Wartość AP 0,05 lub mniej została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Rodziny
Tabela 1. Tabe la 1. Rak piersi i jajnika wśród żeńskich nosicieli mutacji PALB2 i nosicieli bez pasożyta i kobiet bez wgnieceń, według wieku diagnozy lub cenzury danych. Rycina 1. Rycina 1. Mutacje PALB2 linii komórkowej utraty funkcji w odniesieniu do funkcjonalnych domen i strukturalnych motywów białka PALB2 oraz łączne ryzyko raka piersi u kobiet-nosicieli mutacji. Panel A jest schematycznym przedstawieniem genu PALB2 wraz ze wszystkimi szkodliwymi wariantami opisanymi w tym badaniu, nałożonymi na eksonową strukturę genu, z zaznaczonymi domenami funkcjonalnymi i motywami strukturalnymi. Liczbę rodzin z pewnym allelem przedstawiono w nawiasach po mutacji; nie podano takiej liczby dla mutacji obecnych tylko w pojedynczych rodzinach. Liczby w nawiasach kwadratowych po domenach funkcjonalnych i motywach strukturalnych oznaczają pozycje aminokwasów. Należy zauważyć, że domena funkcjonalna interakcji KEAP1 jest rozszerzonym motywem ETGE. Panel B pokazuje średnie łączne ryzy ko raka sutka dla nosicieli mutacji PALB2 u kobiet i związanych z nimi przedziałów ufności.
Informacje były dostępne od 175 rodzin z co najmniej jednym członkiem, który miał raka piersi i mutację powodującą utratę funkcji w linii PALB2. Po skorygowaniu w celu stwierdzenia, 154 rodziny kwalifikowały się do analizy. Te 154 rodziny obejmowały 311 kobiet z mutacjami PALB2, z których 229 miało raka piersi (tabela 1) i 51 mężczyzn z mutacjami PALB2, z których 7 miało raka piersi. Spośród 154 rodzin w PALB2 wystąpiło 48 różnych mutacji powodujących utratę funkcji (ryc. 1A i tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Ryzyko raka obliczane w różnych modelach
Ryzyko raka piersi u nosicieli mutacji PALB2 wzrosło o czynnik 9,47 (95% CI, 7,16 do 12,57) w porównaniu z częstością występowania raka piersi w populacji ogólnej w Wielkiej Brytanii w latach 1993-1997, w jednym -geny model stałego ryzyka względnego dla wszystkich grup wiekowych (tabela S4 w dodatkowym dodatku) [hasła pokrewne: drotaweryna, tribusteron, hologramy els ]

[przypisy: dyżury aptek brzeg dolny, mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania, bath and body works allegro ]

0 thoughts on “Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 4”

Powiązane tematy z artykułem: bath and body works allegro dyżury aptek brzeg dolny mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania