Skip to content

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 9

1 miesiąc ago

468 words

Kolejne badanie ofatumumabu, w którym porównywano ocenę odpowiedzi u pacjentów poddanych badaniu TK i tych, którzy nie poddawali się skanowaniu CT, wykazało znaczne różnice w częstości odpowiedzi między dwiema podgrupami, przy czym niższe odsetki odpowiedzi obserwowano w grupie poddanej skanowaniu CT. wskaźnik odpowiedzi oceniany przez badacza wśród pacjentów z grupy ofatumumabu w naszym badaniu (21%)…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 8

1 miesiąc ago

463 words

Rak podstawnokomórkowy i rak płaskonabłonkowy odnotowano u 4% pacjentów w grupie ibrutinibu i 2% w grupie ofatumumabu; raki nieskorupione obserwowano odpowiednio u 3% i 1% pacjentów. Przerwanie leczenia z powodu działań niepożądanych wystąpiło u 4% pacjentów w każdej grupie badanej. Zdarzenia śmiertelne wystąpiły u 4% pacjentów w grupie ibrutinibu iu 5% pacjentów z grupy ofatumumab…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 7

1 miesiąc ago

452 words

W niedawnym badaniu pacjenci z częściową odpowiedzią na limfocytozę mieli wskaźnik czasu przeżycia wolnego od progresji, który był podobny do tych u pacjentów z częściową odpowiedzią. Wskaźniki odpowiedzi oceniane przez badacza były wyższe niż niezależne oceny odsetka odpowiedzi w dwóch grupach badawczych ( Figura 3B). Bezpieczeństwo Zdarzenia niepożądane. Ekspozycja na leczenie była dłuższa u pacjentów…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 6

1 miesiąc ago

346 words

Transformacja Richtera (CLL, która przekształciła się w agresywny, szybko rosnący chłoniak z dużych komórek) została potwierdzona u dwóch pacjentów w każdej grupie badanej. Białaczka progenocytowa rozwinęła się u dodatkowego pacjenta w grupie ibrutinibu. Ogólne przetrwanie Ibutynib w porównaniu z ofatumumabem znacząco wydłużał czas przeżycia całkowitego (współczynnik ryzyka zgonu w grupie ibrutinibu, 0,43; 95% CI, 0,24…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 5

2 miesiące ago

448 words

Odpowiadające średnie skumulowane ryzyko raka piersi w wieku 70 lat oszacowano na 47,5% (95% CI, 38,6 do 57,4). Początkowo okazało się, że względne ryzyko raka sutka wśród nosicieli mutacji PALB2 było wyższe w młodszym wieku, przy względnym ryzyku 17,6 lat dla nosicieli mutacji w wieku 20 do 39 lat, w porównaniu z ryzykiem względnym wynoszącym…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 4

2 miesiące ago

459 words

W niektórych ośrodkach badawczych rekrutacja rodzin z wieloma dotkniętymi członkami opierała się na węższych kryteriach – na przykład fenotypy krewnych pierwszego stopnia lub krewnych tylko pierwszego stopnia i drugiego stopnia. W przypadku tych rodzin, dostosowanie korelacji było oparte na maksymalizacji prawdopodobieństwa zaobserwowania fenotypów i genotypów w rodzinie, biorąc pod uwagę fenotypy chorobowe krewnych uwzględnionych w…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 3

2 miesiące ago

456 words

W każdym modelu częstość występowania raka piersi była uzależniona od leżącego u podstaw genotypu i poligotypu PALB2 (tj. Genotypu w modelu poligenowym) poprzez model postaci i (t) = ?0 (t) exp [(t) gi + Pi], gdzie gi = 0 dla osób bez mutacji PALB2; gi = dla nośników szkodliwego wariantu PALB2; Pi jest rezydualnym składnikiem…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 2

2 miesiące ago

538 words

Panele wielogenezy, które pozwalają na względnie tanie i szybkie profilowanie genetyczne, są obecnie szeroko rozpowszechnione. Jednak przydatność tej technologii do obserwacji medycznych jest ograniczona przez niepełne informacje na temat ryzyka raka piersi, nawet w przypadku dobrze udokumentowanych genów. Aby uzyskać bardziej precyzyjne i wiarygodne szacunki ryzyka raka związanego z mutacjami powodującymi utratę funkcji w PALB2,…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2

2 miesiące ago

184 words

Wiadomo, że mutacje powodujące utratę funkcji przez komórki macierzyste w PALB2 są predysponowane do raka piersi. Jednak ryzyko cyklu życia raka sutka wynikające z takich mutacji pozostaje nieznane. Metody Przeanalizowaliśmy ryzyko wystąpienia raka piersi u 362 członków 154 rodzin, u których występowały szkodliwe mutacje obcinania, składania lub delecji w PALB2. Ryzyko raka piersi związane z…

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie” cd 6

2 miesiące ago

67 words

S3 w Uzupełniającym dodatku 1). Przeprowadziliśmy również dodatkową analizę wieloczynnikową bez progresji i całkowitego przeżycia, aby zbadać różnicę w wynikach pomiędzy niedorozwojem z niedostosowaniem do naprawy jelita grubego a rakiem jelita grubego z niedopasowaniem, dostosowującym się do czasu, jaki upłynął od początkowej diagnozy. Wielkość współczynników ryzyka dla progresji lub zgonu choroby (współczynnik ryzyka, 0,04; 95%…