Skip to content

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 4

6 miesięcy ago

413 words

Wpływ leczenia ISIS 304801 na kluczowe wartości laboratoryjne u trzech badanych pacjentów. Poniżej przedstawiono efekty leczenia za pomocą ISIS 304801 na poziom apolipoproteiny C-III (APOC3) (panel A), całkowite triglicerydy (panel B ), trójglicerydy w chylomikronach (panel C) i cholesterol lipoproteinowy o niskiej gęstości (HDL) (panel D) u trzech pacjentów z zespołem rodzinnego chylomikronemii. Zacieniony obszar…

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 3

6 miesięcy ago

69 words

Warianty genetyczne powodują wytwarzanie białka LPL, które jest katalitycznie uszkodzone. Obie mutacje zostały szeroko przebadane i wiadomo, że dają zmutowane białko, które ma mniej niż 5% normalnej aktywności LPL6. Pacjent 2 otrzymał Glybera 5 lat wcześniej. W przypadku pacjentów 2 i 3 pomiary aktywności LPL po podaniu heparyny wykazały wartości, które były mniejsze niż 2…

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 2

6 miesięcy ago

466 words

Wymagane są dodatkowe terapie w celu utrzymania poziomów triglicerydów poniżej 880 mg na decylitr. APOC3 jest glikoproteiną (składającą się z 79 aminokwasów), która jest syntetyzowana głównie w wątrobie i w mniejszym stopniu w jelitach i jest związana z lipoproteinami zawierającymi apolipoproteinę B, w tym cząsteczki chylomikronów i cząstek o bardzo niskiej gęstości (VLDL), jako cząsteczki…

Okazalo sie, ze typy kimogramów, opisane, jako znamienne dla poszczególnych chorób, wcale nie sa charakterystyczne dla zadnej choroby

6 miesięcy ago

234 words

Okazało się, że typy kimogramów, opisane, jako znamienne dla poszczególnych chorób, wcale nie są charakterystyczne dla żadnej choroby. Zdanie niektórych autorów, u nas Kornela Gibińskiego, z kimogramów można wysnuć wnioski raczej, co do przebiegu choroby, rokowania, leczenia i przede wszystkim sprawności serca. Sprawa ta wymaga dalszych badań. Zmiany rentgenowskiego obrazu serca i wychodzących z niego…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 5

6 miesięcy ago

155 words

Czas przeżycia wolnego od progresji (panel A) i przeżycie całkowite (panel B) były istotnie dłuższe w grupie ibrutinibu niż w grupie ofatumumabu. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 9,4 miesiąca mediana czasu przeżycia wolnego od progresji nie została osiągnięta w grupie ibrutinibu (z czasem przeżycia bez progresji wynoszącym 88% po 6 miesiącach) w porównaniu do mediany…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 4

6 miesięcy ago

166 words

Zgłoszenia zdarzeń niepożądanych związanych z oczami zbierano proaktywnie na podstawie przedklinicznych badań toksykologicznych u psów, które ujawniły nieprawidłowości w rogowaceniu u zwierząt otrzymujących ibrutinib w dawce 150 mg na kilogram masy ciała na dzień (odpowiednia dawka u ludzi, 81 mg na kilogram dziennie). Patolodzy z centralnego laboratorium ocenili wyniki interfazowej fluorescencji hybrydyzacji in situ (FISH)…

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 7

6 miesięcy ago

80 words

Aktywność LPL jest głównym mechanizmem, dzięki któremu hydrolizowane są triglicerydy w osoczu, co prowadzi do późniejszego skutecznego usuwania resztek lipoprotein bogatych w triglicerydy. W nieobecności szlaku zależnego od LPL, usuwanie lipoprotein bogatych w triglicerydy zachodzi poprzez mniej skuteczną, niezależną od LPL ścieżkę, co skutkuje znacząco podwyższonymi poziomami triglicerydów (Figura 2). W naszym badaniu zmniejszenie poziomów…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 2

6 miesięcy ago

486 words

Wśród pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CLL chłoniakiem z małych limfocytów (SLL), ci, którzy otrzymali ibrutinib, mieli wskaźnik odpowiedzi 71%, według oceny badacza, i wskaźnik przeżycia bez progresji 75% po 2 latach.13 W tym badaniu toksyczność leku nie powodowała przerwania podawania ibutynibu u większości pacjentów. Na podstawie wczesnych wyników badania fazy 2 zainicjowaliśmy…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 10

6 miesięcy ago

337 words

Rozwój zaćmy u 3% pacjentów przyjmujących ibrutynib (w porównaniu z 1% w grupie kontrolnej) nie zwraca uwagi, ponieważ dłuższe narażenie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Migotanie przedsionków o dowolnym stopniu złośliwości stwierdzono u 10 pacjentów w grupie otrzymującej ibutinib w porównaniu z pacjentem z grupy ofatumumabu i doprowadziło do przerwania podawania ibutynibu u pacjenta.…