Skip to content

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 9

6 miesięcy ago

508 words

Próbki surowicy pobierano seryjnie od pacjenta z błoniastą nefropatią, u którego nastąpiła remisja kliniczna po otrzymaniu leczenia immunosupresyjnego cyklofosfamidem i prednizonem (patrz sekcja Kliniczne winiety w dodatkowym dodatku). Panel A pokazuje spadek poziomu białka w moczu (mierzony stosunkiem białka do kreatyniny) i wzrost poziomu albuminy w surowicy. Wyniki analizy Western próbek surowicy pobranych od pacjenta…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 8

6 miesięcy ago

533 words

Panele D, E i F są powiększonymi obrazami pudełkowych obszarów odpowiednio w panelach A, B i C. Gwiazdki w panelu F wskazują kapilarę. Przeciwciało anty-PLA2R było blokowane rekombinowanym fragmentem (Panel G), z barwieniem praktycznie wyeliminowanym, pomimo ciągłej obecności IgG4 (Panel H). Panel I jest konfokalnym obrazem reprezentatywnych kłębuszkowych pętli kapilarnych w próbce biopsyjnej od pacjenta…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 7

6 miesięcy ago

546 words

Sygnał PLA2R jest wyraźnie obecny poza błoną podstawną kłębuszkową i lokalizuje się zarówno w ciele komórki, jak i w procesach podocytów. Barwienie PLA2R jest znacznie zmniejszone, gdy przeciwciało jest wstępnie zaabsorbowane rekombinowanym fragmentem PLA2R (Panel E). Panel F pokazuje powiększenie lewej dolnej części kłębuszka pokazanego w panelu D, z rozgraniczeniem kapilarnej luminy (gwiazdka) i przestrzeni…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 6

6 miesięcy ago

542 words

Groty wskazują w pełni glikozylowany natywny PLA2R. Przeważającą podklasą IgG, która reagowała z natywnym antygenem była IgG4, z różną ilością reaktywności obserwowanej dla IgG1, IgG2 i IgG3. Identyczne wyniki uzyskano przy użyciu rekombinowanego PLA2R zamiast HGE (nie pokazano). Żadna z dodatnich próbek surowicy nie zachowała reaktywności względem białka o masie cząsteczkowej 185 kDa, gdy ekstrakt…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 5

6 miesięcy ago

547 words

Regiony odpowiadające prążkom antygenu 185-kD i 145-kD w analizie Western blot wycięto, poddano trawieniu trypsyną w żelu i analizowano za pomocą spektrometrii mas. Na podstawie założenia, że sekwencje peptydowe odpowiadające domniemanemu antygenowi docelowemu będą zidentyfikowane zarówno w próbkach o 185 kD, jak i 145 kD, wygenerowaliśmy roboczą listę kandydujących białek (patrz zarówno Tabela 2, jak…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej czesc 4

6 miesięcy ago

530 words

W przeciwieństwie do tego, surowica od 30 zdrowych kontrolnych, 15 pacjentów z białkomoczem innych niż błoniasta nefropatia (nefropatia cukrzycowa lub ogniskowa i segmentowa stwardnienie kłębuszków nerkowych) i 7 pacjentów z innymi zaburzeniami autoimmunologicznymi nie reagowało z tym antygenem, gdy testowano je w identycznych warunkach (Figura 1, i Tabela w Dodatku Uzupełniającym). Ponadto, żadna z próbek…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej cd

6 miesięcy ago

514 words

Wykryliśmy PLA2R przy użyciu przeciwciał przeciw PLA2R świnki morskiej (w rozcieńczeniu 1: 150), a następnie sprzężone z Cy3 przeciwciało drugorzędowe (patrz Dodatek dodatkowy) i ustalono swoistość przez wstępne pochłanianie pierwszorzędowego przeciwciała rekombinowanym fragmentem królika. Białko PLA2R15 zawierające domeny lektynowe typu C (CTLD) 4, 5 i 6. Zastosowaliśmy komercyjne królicze przeciwciało przeciwko ludzkiej agrynie w rozcieńczeniu…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad

6 miesięcy ago

612 words

Późniejsza analiza za pomocą spektrometrii mas i potwierdzenie za pomocą odczynników specyficznych dla białka pozwoliły na zidentyfikowanie i scharakteryzowanie dominującego białka wykrytego przez te krążące przeciwciała. Metody Próbki surowicy i tkanki nerek Zbieraliśmy i przechowywaliśmy próbki surowicy od pacjentów z nefropatią błoniastą, pacjentów z innymi zaburzeniami kłębuszkowymi lub autoimmunologicznymi oraz z normalnymi kontrolami (zdrowymi ochotnikami).…

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej

6 miesięcy ago

506 words

Idiopatyczna nefropatia błoniasta, powszechna postać zespołu nerczycowego, to autoagresyjna choroba kłębuszkowa z udziałem przeciwciał. Rozpoznanie serologiczne jest nieuchwytne, ponieważ docelowy antygen jest nieznany. Metody Przeprowadziliśmy Western blotting ekstraktów białkowych z normalnych ludzkich kłębuszków z próbkami surowicy od pacjentów z idiopatyczną lub wtórną nefropatią błoniastą lub innymi chorobami białkowo-zapalną lub autoimmunologiczną oraz od prawidłowych kontroli. Do…

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Evolocumabu w zmniejszaniu lipidów i zdarzeń sercowo-naczyniowych..

6 miesięcy ago

516 words

Standardowa terapia w tle w obu grupach opierała się na lokalnych wytycznych dotyczących leczenia cholesterolu LDL. Aby uniknąć nieumyślnego odślepienia badania macierzystego, wyniki lipidów z centralnego laboratorium zostały zlikwidowane dopiero po 12-tygodniowej wizycie w badaniach OSLERA. Korekty w terapii obniżającej poziom lipidów zostały odradzone. Harmonogram wizyt studyjnych był podobny w OSLER-1 i OSLER-2. We wszystkich…