Skip to content

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 2

4 miesiące ago

486 words

Wśród pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CLL chłoniakiem z małych limfocytów (SLL), ci, którzy otrzymali ibrutinib, mieli wskaźnik odpowiedzi 71%, według oceny badacza, i wskaźnik przeżycia bez progresji 75% po 2 latach.13 W tym badaniu toksyczność leku nie powodowała przerwania podawania ibutynibu u większości pacjentów. Na podstawie wczesnych wyników badania fazy 2 zainicjowaliśmy wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane, badanie fazy 3, Badanie Ibrutynibu w porównaniu z Ofatumumabem u pacjentów z nawracającą lub oporną przewlekłą białaczką limfocytową (RESONATE), aby porównać jednokrotne codzienne podawanie ibrutinibu z aktywną kontrolą w monoterapii, ofatumumabem, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CLL lub SLL. Metody
Pacjenci
Pacjenci z CLL lub SLL wymagający leczenia16 byli uprawnieni do zapisania się, jeśli otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą terapię i zostali uznani za niewłaściwych kandyd atów do leczenia analogiem puryn, ponieważ mieli krótki okres wolny od progresji po chemioimmunoterapii lub z powodu współistniejących chorób, wiek 70 lat lub więcej, lub usunięcie chromosomu 17p13.1 (Tekst S1 w Dodatkowym dodatku, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Pacjenci byli zobowiązani do posiadania statusu we Wschodniej Grupie Onkologii Wschodniej (ECOG) na poziomie 17 mniejszym niż 2 (w skali od 0 do 5, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność), bezwzględną liczbą neutrofilów wynoszącą co najmniej 750 komórek na mikrolitr, płytkę krwi liczba co najmniej 30 000 komórek na mikrolitr oraz odpowiednia czynność wątroby i nerek. Wykluczono pacjentów wymagających warfaryny lub silnych inhibitorów CYP3A4 / 5. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdej uczestniczącej instytucji i zostało przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i Międzynarodowej Konferencji na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji dla Dobrych Praktyk Klinicznych. Badanie było sponsorowane przez Pharmacyclics i Janssen. Wszyscy autorzy i ich zespoły badawcze zgromadzili dane. Przedstawiciele Pharmacyclics zaprojektowali badanie, potwierdzili dokładność danych i opracowali dane do analizy; Przedstawiciele Janssena nie mieli aktywnej roli w badaniu. Autorzy mieli pełny dostęp do danych i analiz do kompilacji tego raportu. Pierwszy autor napisał pierwszy szkic manuskryptu, który został przejrzany, zmodyfikowany i zatwierdzony w ostatecznej wersji przez wszystkich autorów. Pomoc redakcyjna została zapewniona przez dwóch profesjonalnych redaktorów medycznych finansowanych przez Pharmacyclics. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność zgłoszonych danych oraz wierność badania do protokołu (dostępneg o pod adresem) i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji.
Przegląd badań
Niezależny komitet recenzujący, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej i liczby limfocytów, ocenił postęp i odpowiedź [podobne: srebro lokacyjne, kasetony świetlne, Upadłość transgraniczna ]

[patrz też: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze, jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami ]

0 thoughts on “Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze rak prostaty przerzuty do kości rokowania