Skip to content

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 7

4 miesiące ago

80 words

Aktywność LPL jest głównym mechanizmem, dzięki któremu hydrolizowane są triglicerydy w osoczu, co prowadzi do późniejszego skutecznego usuwania resztek lipoprotein bogatych w triglicerydy. W nieobecności szlaku zależnego od LPL, usuwanie lipoprotein bogatych w triglicerydy zachodzi poprzez mniej skuteczną, niezależną od LPL ścieżkę, co skutkuje znacząco podwyższonymi poziomami triglicerydów (Figura 2). W naszym badaniu zmniejszenie poziomów APOC3 przez ISIS 304801 obniżyło poziomy triglicerydów u pacjentów z zespołem rodzinnej chylomikronemii z istotnym deficytem aktywności LPL (<5% normalnego poziomu) .6 Można sobie wyobrazić, że obniżenie poziomów APOC3 mogłoby doprowadziły do niewielkiego wzrostu rezydualnej aktywności LPL, ale aktywność LPL była mniejsza niż 3% normalnego poziomu na koniec badania. Skuteczność ISIS 304801 w zmniejszaniu poziomów triglicerydów w osoczu u badanych pacjentów podkreśla znaczenie badań nad mechanizmami, z a pomocą których APOC3 reguluje metabolizm lipoprotein bogatych w triglicerydy. Gdy myszy transgeniczne eksprymujące ludzki APOC3 karmiono dietą wysokotłuszczową, wydzielały wątrobową VLDL w większym tempie niż myszy kontrolne, ze względu na podwyższoną wewnątrzwątrobową ekspresję APOC3. Jednakże, leczenie tych myszy inhibitorem antysensownym drugiej generacji mRNA APOC3 , które zmniejszyło produkcję wątrobowego APOC3, nie zmniejszyło wątrobowego wydzielania VLDL.10 Podobnie, APOC3 może teoretycznie sprzyjać powstawaniu chylomikronów, ale jest ograniczona dystrybucja ISIS 304801 do jelita, a badania przedkliniczne nie wykazały zmniejszenia ilości triglicerydów w jelitach10. , jest mało prawdopodobne, że produkcja chylomikronu w jelicie uległa zmniejszeniu. APOC3 może również hamować aktywność lipazy wątrobowej20 lub innych lipaz. Jednakże brakuje dowodów na to, że enzymy te przyczyniają się do lipolizy lipoprotein bogatych w t riglicerydy, na co wskazuje znaczna hipertriglicerydemia u pacjentów z zespołem rodzinnym chylomikronemii, u których aktywność lipaz innych niż LPL jest prawidłowa. Tak więc, mimo że nie jesteśmy w stanie zdefiniować składników szlaku niezależnego od LPL, które są upośledzone przez APOC3, postawimy hipotezę, że APOC3 hamuje usuwanie resztek bogatych w triglicerydy lipoprotein przez wątrobę.22 Hipoteza ta jest poparta obniżeniem poziomów apolipoproteiny B-48, całkowitej apolipoproteiny E w osoczu oraz apolipoproteiny E w chylomikronach, którą obserwowaliśmy u trzech badanych pacjentów.
[patrz też: Fitolizyna, kasetony świetlne, Nonacne ]

[więcej w: pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych, szpital barlickiego poradnia, dyżur okulistyczny katowice ]

0 thoughts on “Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: dyżur okulistyczny katowice pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych szpital barlickiego poradnia