Skip to content

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”..

4 miesiące ago

513 words

Aby ocenić potencjał zmutowanego wiązania peptydu, dane somatycznego egzomu połączone z każdym haplotypem HLA klasy I głównego pacjenta (MHC) klasy I zostały zastosowane do algorytmu przewidywania epitopu.31,32 Algorytm ten dostarczył szacunkową całkowitą liczbę mutacji- związane neoantygeny w każdym guzie. Dodatkowe informacje znajdują się w Dodatkowym dodatku 1. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowymi punktami końcowymi dla kohort A i B były: wskaźnik obiektywnej odpowiedzi immunologicznej i 20-tygodniowy czas przeżycia wolny od progresji immunologicznej, oceniany za pomocą kryteriów odpowiedzi związanych z odpornością.33 Pierwotny punkt końcowy dla kohorty C było zależne od odporności przeżycie wolne od progresji po 20 tygodniach (ryc. S1 w Dodatkowym dodatku 1). Kryteria związane z odpornością (np. Jeden z rodzajów kryteriów stosowanych do oceny terapii immunologicznych) opierają się na odpowiedziach radiologicznych iw przeciwieństwie do kryteriów oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), przechwytują nowo opracowane zmiany wykryte w badaniu radiograficznym w pomiarze obciążenia nowotworem; kryteria te zostały zdefiniowane i porównane z RECIST, wersja 1.1, w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego 1. Szybkość przeżycia i 20-tygodniowy czas przeżycia bez progresji zostały ocenione i zgłoszone w tym badaniu z wykorzystaniem zarówno RECIST, wersja 1.1, jak i kryteria odpowiedzi immunologicznej. Przeżycie bez progresji i całkowite przeżycie podsumowano za pomocą metody Kaplana-Meiera. Szczegóły hipotezy, zasady decyzji o odrzuceniu hipotezy zerowej, zasady decyzji o wcześniejszym przerwaniu badania w kohorcie ze względu na skuteczność lub bezskuteczność, a także metody statystyczne są podane w Dodatku Dodatkowym 1.
Wyniki
Pacjenci
Łącznie 41 kolejnych pacjentów włączono do badania i leczono w okresie od września 2013 r. Do stycznia 2015 r. (Tabela 1). Rekrutacja obejmowała pacjentów w ramach badania klinicznego, u których stwierdzono nowotwory z niedopasowanymi wadami naprawczymi lub którzy mieli guzy o nieznanym statusie, którzy byli następnie testowani. Jeden pacjent w kohorcie z rakiem jelita grubego z niedostosowaniem do niedostatków został zakwalifikowany jako instytucja uprawniona do rekrutacji, co pozwoliło uzyskać poziom bilirubiny stopnia 3 (tj. Wyższy niż wartość graniczna określona w kryteriach włączenia). W sumie 32 pacjentów z rakiem jelita grubego zostało włączonych do kohort A i B. Wszyscy pacjenci z rakiem jelita grubego otrzymali dwa lub więcej wcześniejszych schematów chemioterapii (mediana czterech schematów), z wyjątkiem pacjenta z niedopasowanym rakiem odpornym na naprawy, który otrzymał jeden schemat immunoterapii chemioterapeutycznej i jeden oparty na PD1).
Dziewięciu pacjentów z guzami litymi z niedoborem niedostatecznej naprawy, innych niż rak jelita grubego, zostało włączonych do kohorty C. Wszyscy pacjenci w kohorcie C otrzymali jeden lub więcej wcześniejszych schematów leczenia (mediana dwóch schematów).
Pierwotny punkt końcowy
Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi immunologicznej w kohorcie A wynosił 40% (4 z 10 pacjentów, 95% przedział ufności [CI], 12 do 74), a współczynnik przeżycia wolnego od progresji w 20 tygodniu wynosił 78% (7 9 pacjentów, 95% CI, 40 do 97) (Tabela S2 w Dodatku 1); odpowiednie odsetki w kohorcie C wynosiły 71% (5 z 7 pacjentów, 95% CI, 29 do 96) i 67% (4 z 6 pacjentów, 95% CI, 22 do 96)
[więcej w: drotaweryna, stomatolog opole, amyloza ]
[więcej w: osteofitoza trzonów kręgowych, osad moczu bakterie, zapalenie spojówek krople bez recepty ]

0 thoughts on “Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”..”

  1. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”.

4 miesiące ago

539 words

Ponieważ niedopasowanie-naprawa niedoboru nowotworów powstaje na dwóch drogach, 26-28 zrekrutowaliśmy pacjentów z dziedzicznym niepolipicznym rakiem jelita grubego (znanym również jako syndrom Lyncha), co wynika z odziedziczonego defektu linii płciowej w jednym z czterech genów naprawy niedopasowania, po którym następuje druga dezaktywacja zmiany somatycznej w pozostałym allelu typu dzikiego. Zrekrutowaliśmy również pacjentów z sporadycznymi guzami z niedoborami odporności, w których oba allele genu naprawy niedopasowania są dezaktywowane przez mutacje somatyczne lub wyciszanie epigenetyczne. W obu przypadkach powstające nowotwory zawierają setki lub tysiące mutacji.16, 18 Metody
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i wyjściowa pacjentów. Pacjenci z opornym na leczenie progresywnym rakiem przerzutowym byli rekrutowani z trzech ośrodków do tego badania fazy 2 (Tabela 1). Oceniano trzy kohorty: kohorta A obejmowała pacjentów z niedrobnokomórkowymi gruczolakorakami jelita grubego z niedopasowaniem, kohorta B obejmowała pacjentów z gruczolakorakiem jelita grubego z niedopasowaniem, a kohorta C obejmowała pacjentów z niedorozwojem o niedostatecznym stopniu naprawy raków innych niż okrężnicy. Continue reading Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”.

0 thoughts on “Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”.”

Powiązane tematy z artykułem: dyżur okulistyczny katowice pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych szpital barlickiego poradnia